PROJEKTI
Kliničke smjernice
Povijest fizioterapije
Kronična bol
KOPB
Inkontinencija
Tenzijska glavobolja
Vježbe za trud. s inv.
Život nakon kard. inc.
NASLOVNICA O NAMA PROJEKTI PUBLIKACIJE POVEZNICE KONTAKT

POVIJEST FIZIOTERAPIJE U HRVATSKOJ, RAZDOBLJE OD 1908. DO 1968. GODINE HISTORY OF PHYSIOTHERAPY IN CROATIA, FROM 1908 TO 1968

Antun Jurinić, bacc.physioth. (1), Snježana Schuster, bacc.physioth., dipl.arh.(2)
(1) Zavod za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Kliničke bolnice „Sveti Duh“,Zagreb
(2) Zdravstveno veleučilište, Zagreb

SAŽETAK
Uvod: Korištenje fizikalnih čimbenika na području današnje Hrvatske ima tradiciju koja seže nekoliko tisuća godina u povijest, posebno u svrhu održavanja zdravlja i prevencije bolesti (hidroterapijski i balneoterapijski postupci). Povijest bilježi upravo na ovim područjima mnoštvo lokacija za koje su ljudi vjerovali da im pomaže „ljekovito blato“ ili „ljekovita voda“ što je kasnije rezultiralo osnivanjem lječilišta i znanstvenom potvrdom terapijske učinkovitosti. Centar za istraživanja u fizioterapiji Hrvatskog zbora fizioterapeuta pokrenuo je početkom 2011. godine projekt istraživanja povijesti fizioterapije u Hrvatskoj, a ovaj rad sastavni je dio tog projekta.
Razrada: Istraživanje povijesne građe usmjereno je vremenu od kada fizikalne čimbenike, s naglaskom na pokret, kao terapijsko sredstvo, počinju institucionalno primjenjivati zdravstveni stručnjaci s posebnom medicinskom edukacijom, i koji se mogu smatrati prvim fizioterapeutima. Počeci se vezuju uz 1908. godinu i osnivanje prvog ortopedskog zavoda na jugoistoku Europe. Privatni ortopedski zavod prof.dr. Božidara Špišića u Palmotićevoj 22 u Zagrebu imao je ortopedsku ordinaciju, sobu za kirurško-otopedske zahvate i sadrenje, prostoriju za medicinsku gimnastiku i fizikalnu terapiju, rendgen i dvije bolesničke sobe (Dugački, V.). Prvim stručno izobraženim stručnjakom na području fizioterapije smatra se Ema Špišić, supruga prof.dr. Božidara Špišića. Početkom 1916. vlada osniva Ortopedsku bolnicu čiji rad organizira Špišić, koja se 1921. seli na Sveti Duh u Zagrebu, gdje nastavlja raditi uz bolnicu i radionica i invalidska škola. Godine 1928. s radom počinje “Javno kupalište i zavod za fizikalno liječenje Terapija” u Mihanovićevoj ulici u Zagrebu. Krajem godine 1947. Ministarstvo narodnog zdravlja RH imenuje dr. Jozu Budaka za ravnatelja Srednje medicinske škole za fizikalnu medicinu i röntgen, koja predstavlja prvu obrazoovnu instituciju u ovom dijelu Europe na području fizioterapije, u to vrijeme za fizioterapeutske tehničare. Godine 1956. Osnovano je Udruženje fizio i radnih terapeuta Hrvatske.
Zaključak: Suvremena povijest u Republici Hrvatskoj započinje početkom 20. stoljeća kada se profiliraju posebni stručnjaci na području primjene fizikalnih čimbenika u svrhu liječenja i rehabilitacije. Povijest bilježi Emu Špišić kao prvu školovanu stručnjakinju u fizioterapiji (prva fizioterapeutkinja na području Hrvatske) čije djelovanje je usko vezano uz ortopediju koju na ovim prostorima razvija njen suprug, prof.dr. Božidar Špišić.
Ključne riječi: fizioterapija, povijest, Ema Špišić

ABSTRACT
Introduction: The use of physical factors along the Croatia has a tradition that goes back several thousand years in history, especially for the purpose of maintaining health and preventing disease (hydrotherapy and balneotherapy procedures). Historically, it is precisely in these areas that reported a variety of locations to which people believed that it helps them, “mud” or “healing water”, which later resulted in the establishment of health resorts and scientific proof of therapeutic efficacy. Center for Research in Physiotherapy of the Croatian Society of Physiotherapists in the early 2011th started the research project on the history of physiotherapy in Croatia and this work is an integral part of that project.
Elaboration: Exploring the historical material is directed to the time when physical factors, with emphasis on movement, as a therapeutic agent, are being applied by institutional health care professionals with special medical training, and they can be considered as the first physiotherapists.The beginnings are connected with the 1908th year and the establishment of the first orthopedic institute in southeast Europe. Professor Božidar Špišić Private Orthopedic Institute in Palmotićeva street 22 in Zagreb had the orthopedic ordination, room for surgical procedures and immobilization, a room for medical gymnastics and physical therapy, radiology, and two hospital rooms (Dugački, V). The first professionally trained expert in the field of physiotherapy is considered to be Mrs. Ema Špišić, wife of Prof. Božidar Špišić. At the beginning of 1916th Government funds Orthopaedic Hospital, whose work is organized by Prof. Špišić, which he 1921st moved to Sveti Duh, Zagreb, where he continued to work with hospital and school workshops and school for people with disabilities. In 1928th “Public bath and the department of physical therapy Terapija” in Mihanovićeva street in Zagreb started working. At the end of the 1947th Ministry of Public Health appointed Mr. Jozo Budak, MD, for director of Secondary medical school for physical medicine and radiology, which represents the first educational institution in this part of Europe in the field of physiotherapy, at the time of support. In 1956th Association for physiotherapists and occupational therapists in Croatian was founded.
Conclusion: Contemporary history in Croatia began in the early 20th century, when the experts profiled in the special field of application of physical factors for treatment and rehabilitation. History records Mrs. Ema Špišić as a first educated expert in physiotherapy (first physiotherapist in Croatian), whose activity is closely related to development of orthopedics by her husband, Prof. Božidar Špišić, in the region.
Keywords: physical therapy, history, Ema Špišić

Zahvaljujemo se osoblju Hrvatskog državnog arhiva za susretljivost u pretraživanje arhivske građe.

Objavljeno u Zborniku radova i sažetaka Međunarodnog kongresa fizioterapeuta. HZF: Zagreb 2012:125-126.