PROJEKTI
Kliničke smjernice
Povijest fizioterapije
Kronična bol
KOPB
Inkontinencija
Tenzijska glavobolja
Vježbe za trud. s inv.
Život nakon kard. inc.
NASLOVNICA O NAMA PROJEKTI PUBLIKACIJE POVEZNICE KONTAKT

POVIJEST FIZIOTERAPIJE U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 1968. DO 2005. HISTORY OF PHYSIOTHERAPY IN CROATIA, SINCE 1968 TO 2005

Snježana Schuster (1) , Antun Jurinić (2)
(1) Zdravstveno veleučilište, Zagreb
(2) Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb

SAŽETAK
Uvod: Centar za istraživanje u fizioterapiji HZF-a pokrenuo je dugogodišnji projekt IPF-e (istraživanja povijesti fizioterapije) kroz dva razdoblja za povijest fizioterapije u Hrvatskoj ( od početka 20 stoljeća do šezdesetih godina i nakon 1968. godine). Sustavno istraživanje povijesti fizioterapije biti će prikazano kroz odnos definiranja teorije i prakse u fizioterapiji u cilju omogućavanja klasifikacije fizioterapije po prijedlogu suvremenog modela i referentno dokazanih činjenica potkrijepljenih dokumentacijom arhivske građe.
Praćenje društveno-ekonomskih, kulturnih i političkh okolnosti: Poslije drugog svjetskog rata pa sve do 1981. godine bitno je izmijenjena obrazovna struktura stanovništva Hrvatske. Povijesne činjenice razvoja fizioterapije u razdoblju nakon osnutka prvog studija fizioterapije u Hrvatskoj (Viša škola za medicinske sestre i zdravstvene tehničare u Zagrebu) odnosno nakon 1968 godine, praćene su društveno-ekonomskim, kulturnim i političkim okolnostima. Ekonomski je razvoj Hrvatske do 1990. godine bio zasnovan na zajedničkoj jugoslavenskoj ekonomskoj politici i jedinstvenom privrednom sustavu što bi se moglo reći i za područje zdravstvene skrbi (Družić, 2004). posebice organiziranje službi fizioterapijskih jedinica i strukovnih udruženja. U tom razdoblju razvoj fizioterapije i njegove usluge za razliku od robe široke potrošnje nisu se mogle uspoređivati na način trenda proizvodnje robe za izvoz. Zdravstvene usluge fizioterapijskog tipa provodile su se u formama medicinske gimnastike i kineziterapije a programi su bili kao i radna snaga u fizioterapiji zatvorenog tipa unutar Jugoslavije. Padom socijalizma otvoren je tzv. proces tranzicije. Time je bio i olakšan problem izvoznih tržišta za razvijene zemlje jer su tržišta bivše socijalističke zemlje postale širom otvorena robi i kapitalu (Družić, 2004.). Prihvaćanje stabilizacijskog programa međunarodnog financijskog posredovanja samo je produljivalo zaduženja i stvaralo izolaciju u svim aspektima društvenog, kulturnog i političkog života. Osiromašenje je u osamdesetim godinama pred Domovinski rat zapravo utjecalo na veliko udaljavanje od stručnog razvoja fizioterapeuta koje je imalo odraza u pružanju usluga pacijentima i korisnicima, ali i ograničilo daljnju perspektivu razvoja u obrazovnoj vertikali.
Zaključak: Dokumentacija iz arhivskih depoa sustavno se istražuje u trenutnoj fazi projekta IPF-e po pitanjima utjecaja društveno-ekonomskih i političkih okolnosti koje su u razdoblju od 1968. godine omogućile pokretanje visokoškolskog obrazovanja fizioterapeuta i razvoja fizioterapijske struke.
Ključne riječi: povijest, fizioterapija, obrazovanje, Jugoslavija

ABSTRACT
Introduction: Center for Research in physiotherapy of Croatian Society of physiotherapists (CSPT) started the long project of RHPT’s (research the history of physiotherapy) through two periods in the history of physiotherapy in Croatia (from the early 20th century to the sixties and the 1968th year). Systematic research of physiotherapy will be shown through the relationship defining the theory and practice of physiotherapy in order to enable classification of modern physiotherapy the proposed reference model and proven facts substantiated documentation archives.
Monitoring socio-economic, cultural and political circumstances: After the Second World War up to 1981th the educational structure of the Croatian population has changed. The historical development of the facts of physiotherapy in the period after the founding of the first study physiotherapy in Croatia (College of Nurses and health technicians in Zagreb) and after 1968, followed by the socio-economic, cultural and political circumstances. Croatian Economic Development until 1990th was based on a common Yugoslavian economic policy and a single economic system that could be said for the area of health care (Družić, 2004). particular in organization of the physical therapy service units and professional associations. In this period the development of physiotherapy and its services as opposed to consumer goods could not be compared to the way the trend of production of goods for export. Health services of physiotherapy type were carried out in the form of medical gymnastics and physical training, and programs have been like in the physiotherapy workforce closed within Yugoslavia. With the fall of socialism the transition process was open. This was also facilitated by the problem of export markets for developed countries because the markets of former socialist countries have become wide open goods and capital (Družić, 2004.). Accepting the stabilization of international financial intermediation only prolonged the debt and created isolation in all aspects of social, cultural and political life. Impoverishment in the eighties before the Homeland war actually affected the wholesale expulsion of the professional development of physiotherapists and it had reflected in the provision of services for patients and users, and limited prospects for further development in the educational system.
Conclusion: Documentation from the archive depots are systematically investigated in the current phase of the project IPF’s impact on issues of socio-economic and political circumstances in the period since 1968. It enabled the institute of higher education and the development of physical therapist physical therapy profession.
Key words: history, physical therapy, education, Yugoslavia

Zahvaljujemo se Dekanu Zdravstevnog veleučilišta, prof. dr.sc. Mladenu Havelki, Upravi ZVU-a, gđi. Jadranki Dusparić i gđi. Ivanki Juratović na podršci i pomoći u korištenju arhivske građe i prikupljanju podataka.

Objavljeno u Zborniku radova i sažetaka Međunarodnog kongresa fizioterapeuta. HZF: Zagreb 2012:127-131.